REGULAMENTUL PROGRAMULUI DE LOIALITATE

 

Prin prezenta compania"Trabo-Plus" SRL  derulând activitatea sa economică sub marca comercială „Andy’s Pizza” și „La Plăcinte” ( pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți) anunță participanții despre încetarea programului  de loialitate Friends 2 Friends din data de 01.01.2019.

 Bonusurile acumulate anterior  pot fi utilizate pentru achiziționarea  mărfurilor și serviciilor atât prin intermediului serviciul de livrare cât și în cadrul restaurantelor  «Trabo-Plus» SRL  (inclusiv mărfuri din magazinele „Andys`s Store”) pînă la 31.12.2019.

data publicării 13.12.2018

 

REGULAMENTUL PROGRAMULUI

DE LOIALITATE "FRIENDS 2 FRIENDS"

Programul de loialitate «Friends 2 Friends» («Program») este organizat și realizat de com-pania «Trabo-Plus» SRL, care își desfășoară activitatea sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți, denumită în continuare „Organizator”. Participanții la acest Program sunt obligați să respecte regulile prevăzute de Regulamentul Programului, conform informațiilor de mai jos, denumite în continuare «Regulament». «Regulamentul» este publicat pe site-urile www.laplacinte.md și www.andys.md, aplicațiile mobile «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» , dar, de asemenea, este disponibil în fiecare dintre restaurantele din rețeaua de comerţ «Trabo-Plus» SRL, care funcționează sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți.

Utilizarea cartelei de Participant la Program constituie o confirmare a acceptării de către Participant a condiţiilor stabilite în acest «Regulament». În cazul încălcării de către Participant a oricăror condiții din «Regulament», «Organizatorul» își rezervă dreptul de a bloca fără avertizare cartela și contul de bonusuri ale Participantului până la clarificarea circumstanțelor.

1.     DEFINIȚII GENERALE

1.1 Programul reprezintă un sistem de relații reciproce, valabil în restaurantele reţelei de comerţ «Trabo-Plus» SRL, care își desfășoară activitatea sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți, bazat pe utilizarea Aplicațiilor mobile «Andy’s Pizza» și «La Plăcinte», și a cartelelor de plastic. Programul prevede un sistem de acumulare de bonusuri pentru achiziționarea de mărfuri și servicii, la vizitarea restaurantelor «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți.

1.2 Participanți la Program pot fi persoanele fizice, care au împlinit vârsta de optspreze-ce ani (sau minori cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cu acordul corespunzător al per-soanelor abilitate) și care au completat un chestionar al Participantului la Programul «Fri-ends 2 Friends».

1.3 Friend Card este o cartelă din plastic cu un număr și cod de bare unic, care este utili-zat pentru a identifica Participantul la Program atunci când vizitează restaurantele com-paniei «Trabo-Plus» SRL, care activează sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe te-ritoriul orașelor Chișinău și Bălți.

1.4 Aplicaţia mobilă «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» reprezintă un software, care permite obţinerea și efectuarea plăţilor cu bonusuri, precum și conţine informaţii despre Pro-gram.

1.5 Bonusurile sunt unităţi convenţionale, înregistrate în contul Participantului la Pro-gram, oferite în cazul procurării mărfurilor și serviciilor în restaurantele companiei «Trabo-Plus» SRL, care activează sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul ora-șelor Chișinău și Bălți. În continuare, bonusurile pot fi utilizate pentru achitarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv a mărfurilor din Andy’s Store, din restaurantele companiei «Trabo-Plus» SRL, care activează sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți.

1.6 Ofertele limitate sunt acţiuni multiplicatoare, care, fiind utilizate de Participantul la Program, îi măresc numărul de bonusuri acumulate într-o anumită perioadă.

1.7 Bonusurile sunt valabile în decurs de 365 zile după intrare în contul Participantului la Program. Cursul curent bonus/lei este indicat pe site. Cursul bonus/lei este convenţional, bonusurile nu pot fi schimbate în unităţi monetare.

 

2 CONDIȚII DE PARTICIPARE LA PROGRAM

2.1 Pentru a intra în Program, trebuie completat un chestionar, care confirmă acordul Par-ticipantului de a se alătura Programului, precum și acordul acestuia la prelucrarea datelor cu caracter personal. Contul de bonusuri și Friend Card sunt activate doar după comple-tarea chestionarului. «Organizatorul» garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal, furnizate de Participantul la Program în timpul înregistrării, și a datelor obținute în procesul utilizării Programului și a cartelelor, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

2.2 Programul este valabil până la 31 decembrie 2018. Programul poate fi prelungit de către «Organizator».

2.3 Pentru a primi bonusuri, se prezintă cartela din plastic al Participantului la Program an-gajatului «Organizatorului» înainte de emiterea bonului de plată ori se generează codul la compartimentul special al Aplicaţiei mobile «Andy's Pizza» și «La Plăcinte», care se dictea-ză angajatului «Organizatorului» înainte de emiterea bonului de plată, sau i se dictează operatorului numărul cartelei de Participant la Program în cazul când cumpărătura se face prin intermediului livrării. În cazul utilizării serviciilor prin intermediul site-urilor web ale companiei, numărul cartelei este indicat de Participantul la Program la perfectarea comenzii. În cazul unei comenzi cu livrare sau comenzi prealabile prin intermediul Aplicaţiei mobile «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» sau a site-urilor www.andys.md și www.laplacinte.md, bonusurile sunt calculate Participantului la Program în mod automat. Numărul de bonusuri este calculat în funcţie de suma bonului de plată, achitat cu unităţi monetare, fără luarea în calcul a achitării cu bonusuri și a altor reduceri etc. (detalii vezi mai jos). Un bon de plată poate fi utilizat pentru suplinirea contului de bonusuri doar o singură dată, indiferent de numărul de Participanţi la Program, bucatele sau mărfurile cărora sunt indicate în bonul de plată. «Organizatorului» Programului poate refuza participarea la Program, dacă la momentul adresării lipsesc posibilităţi tehnice sau de altă natură. Friend Card este un mijloc de identificare a clientului în cadrul Programului, ea nu este o cartelă de credit, de plată sau bancară.

2.4 Bonusurile se transferă pe contul Participantului la Program și pot fi utilizate pentru procurarea mărfurilor sau serviciilor în termen de 24 de ore din momentul recepționării acestora în conformitate cu prevederile pct. 2.3 al Regulamentului.  

2.5 Programul și cartela sunt proprietatea «Organizatorului». Bonusurile oferite Par-ticipantului la Program nu pot fi vândute sau transmise altei persoane, fiind utilizate în strictă conformitate cu «Regulamentul» Programului. Riscurile pierderii bonusuri-lor la transmiterea sau pierderea cartelei le suportă Participantul la Program. Trans-miterea drepturilor de utilizare Friend Card unui terţ se efectuează doar în baza unei procuri, autentificate notarial, de la Participantul la Program.

2.6 În caz de pierdere sau deteriorare a cartelei, Participantul la Program trebuie să înștiinţeze în timp util «Organizatorul», solicitându-i înlocuirea cartelei. Înlocuirea cartelei se face în baza unei cereri, completate de Participant. Bonusurile acumula-te sunt transferate pe noua cartelă, iar cartela veche este dezactivată. Costul înlocuirii este de 50 de lei.

2.7 Participantul la Program este responsabil de corectitudinea informațiilor furnizate în Chestionar, precum și de actualizarea informațiilor. «Organizatorul», are dreptul de a refuza să facă schimbul de bonusuri în mărfuri și servicii, dacă se con-stată o discrepanță între datele indicate în chestionar și datele din buletinul de identitate al Participantului la Program.

2.8 «Organizatorul», are dreptul de a anula orice Friend Card și contul de acumulare a Bonusurilor, legat de cartelă, fără a-l avertiza pe Participantul la Program în urmă-toarele cazuri:

    1) Nerespectarea «Regulamentului» Programului;

    2) Abuzuri în cadrul Programului;

    3) Date incorecte în Chestionarul Participantului.

2.9 Participantul are dreptul să-și înceteze participarea la Program în orice moment, fără notificarea «Organizatorului».

 

 3 SISTEMUL DE LOIALITATE CU BONUSURI

3.1 Calcularea bonusurilor este posibilă după procurarea mărfurilor și serviciilor în restaurante, prin intermediul livrării, în caz de comandă on-line în restaurantele din reţeaua companiei «Trabo-Plus» SRL, care activează sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți. Bonusurile se calculează în contul Participantului la Program în funcţie de valoarea mărfurilor și serviciilor pro-curate. De asemenea, «Organizatorul», poate efectua calcularea suplimentară a Re-ducerilor în contul Participantului la Program în cadrul Ofertelor Limitate.

3.2 Schema de calculare a Bonusurilor:


 

Nota de plată Bonusuri
de la 50 până la 99 lei 20
de la 100 până la 149 lei 50
de la 150 până la 249 lei 100
de la 250 până la 499 lei 200
de la 500 până la 999 lei 400
de la 1000 până la 2999 lei 900
de la 3 000 lei și mai mult 2000


 

3.3 Bonusurile sunt acumulate în contul Participantului la Program în perioada de derulare a acestui Program.

3.4 Participantul la Program încetează a mai beneficia de Bonusuri în următoarele cazuri:

1) Odată cu anularea cartelei;

2) Odată cu anularea contului de bonusuri;

3) La expirarea a 365 de zile de la data calculării bonusului în contul de bonusuri.

3.5 «Organizatorul» Programului își rezervă dreptul de a stabili în mod unilateral va-loarea bonusurilor și modul în care acestea pot fi schimbate în mărfuri sau servicii în restaurantele companiei «Trabo-Plus» SRL, care activează sub marca «Andy's Pizza» și «La Plăcinte» pe teritoriul orașelor Chișinău și Bălți.

3.6 Organizatorul aduce la cunoștinţa Participanţilor la Program informațiile cu pri-vire la programul de loialitate prin publicarea lor pe site-urile www.andys.md și www.laplacinte.md sau prin tipărirea lor pe materiale promoţionale speciale. Modi-ficările operate în «Regulament» sunt publicate pe site-ul web cu 15 zile înainte de intrarea lor în vigoare.

 

4. DISPOZIȚII FINALE

4.1 «Organizatorul», are dreptul de a face, la propria sa discreție, orice modificări la prezentul «Regulament», după notificarea prealabilă a Participanţilor la Program cu 15 zile înainte ca modificările să aibă efect. Informațiile despre aceste modificări sunt publicate pe site-urile www.andys.md și www.laplacinte.md.

4.2 «Organizatorul» își rezervă dreptul de a suspenda sau denunța Programul în orice moment, cu notificarea Participanţilor la Program. «Organizatorul» nu este responsa-bil pentru suspendarea sau denunţarea Programului pentru orice cont al Participantu-lui la Program, inclusiv, dar fără a se limita la, răspunderea pentru Bonusurile în contul Participantului la Program la momentul suspendării sau denunţării Programului. 4.3 Declararea beneficiului, calcularea și plata tuturor impozitelor și taxelor relevan-te, și executarea altor obligații, prevăzute de lege, ce ţin de participarea la Program, sunt responsabilitatea Participantului la Program.

4.4 Toate litigiile și divergenţele dintre «Organizatorul» Programului și Participant la Program sunt soluționate prin negocieri. În cazul în care litigiul nu poate fi soluțio-nat în conformitate cu prezentul «Regulament», acesta este soluționat în conformi-tate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

 

Înapoi la lista de promoții